Zdjęcie
12-04-2017

LULUCF jako klucz do łagodzenia zmiany klimatu!

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie z Adamem Guibourge-Czetwertyńskim, Radcą, Kierownikiem ds. Środowiska Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Celem spotkania było omówienie projektu rozporządzenia LULUCF (użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo) oraz miejsce leśnictwa w aktualnej unijnej polityce klimatycznej.

W skład sektora LULUCF wchodzą:

- Zalesianie

- Wylesianie

- Gospodarka leśna

- Zarządzanie gruntami uprawnymi

- Zarządzanie gruntami trawiastymi

-  Grunty podmokłe.

W dotychczasowym układzie (do 2020 roku) emisje i pochłanianie z sektora LULUCF nie są rozliczane ani w systemie ETS (Europejski System Handlu Emisjami), ani w non-ETS i nie obowiązuje je żaden osobny cel redukcyjny. Należy zaznaczyć, iż system ETS obejmuje duże instalacje przemysłowe, zaś non-ETS dotyczy emisji CO₂  z m.in. rolnictwa, budynków oraz transport.

Rada Europejska zatwierdziła w październiku 2014 roku cel ograniczenia wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. W marcu 2015 EU potwierdziła 40% jako cel redukcyjny, zaznaczając, iż rolnictwo oraz użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów oraz leśnictwo (LULUCF) zostaną włączone do celu. Polityka dotycząca sposobu włączenia sektora LULUCF do celu UE na rok 2030, będzie ustanowiona jak tylko „warunki techniczne" na to pozwolą, najpóźniej do roku 2020.

Nadrzędnym celem projektu rozporządzenia jest próba ustanowienia zasad włączenia sektora LULUCF do ram polityki klimatycznej. Projekt rozporządzenia określa również zobowiązania państw członkowskich w zakresie zasad rozliczania dla sektora LULUCF odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych na lata 2021-2030.

Główne propozycje Komisji Europejskiej dla sektora LULUCF to:

- Sposób ustanawiania Poziomu Odniesienia dla Zarządzanych Gruntów Leśnych - FRL (gospodarki leśnej). KE proponuje, aby został ustanowiony w oparciu o kontynuację praktyk
 i regulacji wdrożonych w latach 1990-2009 w ramach gospodarki leśnej oraz ich intensywności. Propozycja nie uwzględnia zmian w polityce, bądź działaniach po 2009 r.,

- Przekazywanie KE nowych kompetencji zw. z przeglądem poziomu odniesienia (FRL),  

- Ustanowienie limitu (3,5% emisji z roku bazowego) na rozliczanie gospodarki leśnej,

- Wyłączenie gospodarki leśnej z mechanizmu elastyczności z ESR (non-ETS).

W obecnym projekcie rozporządzenia nie są odzwierciedlone kluczowe postulaty Polski:

- Umożliwienie zwiększonej elastyczności pomiędzy sektorem LULUCF a ESR (non-ETS),

- Włączenie salda emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z zarządzanych gruntów leśnych (gospodarki leśnej) do rozliczania celu redukcyjnego dla sektorów objętych ESR,

- Nieustanawianie limitu rozliczeniowego (cap 3,5%) na saldo emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z zarządzanych gruntów leśnych (gospodarki leśnej).

Jakie dalsze kroki?

- Należy dążyć do zwiększenia elastyczności pomiędzy sektorem LULUCF a sektorami w ESR, gdyż w ten sposób będzie możliwe złagodzenie wysiłku redukcyjnego w sektorach objętych ESR,

-  Należy dążyć do włączenia gospodarki leśnej do mechanizmu elastyczności z ESR,

- Należałoby tworzyć zachęty do zwiększenia potencjału pochłaniania dla sektora LULUCF, w szczególności dla prowadzonej gospodarki leśnej. Obecny projekt rozporządzenia takich zachęt nie tworzy. Takie zachęty mogłyby zostać wytworzone poprzez zwiększenie elastyczności pomiędzy sektorem LULUCF a ESR, włączeniem gospodarki leśnej do tego mechanizmu elastyczności oraz zniesieniem limitu na kredyty z gospodarki leśnej,

- Ustanowienie limitów (cap 3,5%) na rozliczanie gospodarki leśnej i wyłączenie gospodarki leśnej z mechanizmu elastyczności z ESR jest niezgodne z Porozumieniem Paryskim, które zachęca Strony Porozumienia do podejmowania adekwatnych działań w celu zwiększania potencjału pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy oraz umożliwiania ich rozliczanie w przyszłości. Ponadto, w konkluzjach Rady Europejskiej z października 2014 r. nie wskazano limitów oraz wyłączeń.

Należy również zwrócić uwagę na tzw. „leśne gospodarstwa węglowe". Dodatkowa absorpcja CO₂ przez lasy polegałaby m.in. na sadzeniu odpowiednich gatunków drzew, prowadzeniu uprawy lasów w taki sposób, by uzyskać drzewostany mogące pochłonąć jak najwięcej CO₂. Każde przedsiębiorstwo z nadwyżką emisji CO₂  mogłoby wykupić taką cześć lasu.

 


Źródło: BRWŚ, SPRP przy UE

 

Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl