Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 254 z dnia 24 kwietnia 2018
Nr uchwałyW sprawie
914/254/V/2018 przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
915/254/V/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego pod nazwą: „Projekt wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowego budżetu obywatelskiego”.
916/254/V/2018 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego pod nazwą: „Projekt wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowego budżetu obywatelskiego”.
918/254/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.10.01.00-24-05BE/17 złożonego przez Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
919/254/V/2018 pozostawienia bez rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.03.01-24-0560/17-003 złożonego przez Fundację Dom Modernisty w ramach konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17
920/254/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0437/17-001 złożonego przez „KEYSTONE CONSULTING” Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
921/254/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0429/17-001 złożonego przez Mrozek Maciej „Ekspert” w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
922/254/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0427/17-001 złożonego przez: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
923/254/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0414/17-001 złożonego przez: ATUM sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
925/254/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08BE/17-002 złożonego przez EJSAK GROUP ARKADIUSZ EJSAK w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
926/254/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08E1/17-002 złożonego przez PROFESSIONAL SERVICES SP. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
928/254/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-01B4/16-002 złożonego przez P.P.U.H. STAN-PLAST S.C. Tomasz Stasiła, Damian Jędruszczak w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
929/254/V/2018 zmiany uchwały nr 642/249/V/2018 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
941/254/V/2018 aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
942/254/V/2018 ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
947/254/V/2018 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18
948/254/V/2018 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18
954/254/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
955/254/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17
956/254/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17
957/254/V/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczna Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki, realizowane w okresie od 1.05.2018r. do 30.11.2018r.
958/254/V/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od 25.04.2018r. do 02.07.2018r.
961/254/V/2018 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które będą realizowane w 2018 roku
962/254/V/2018 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
963/254/V/2018 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
964/254/V/2018 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
965/254/V/2018 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
966/254/V/2018 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
967/254/V/2018 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
968/254/V/2018 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
969/254/V/2018 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" w Kamieńcu
983/254/V/2018 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok
984/254/V/2018 lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie