Województwo Śląskie

EEA

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

The European Enterprise Promotion Awards

Komisja Europejska po raz kolejny ogłosiła konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości". Polska uczestniczy w konkursie od 2006 roku. Rolę organizatora konkursu w Polsce pełni Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi poszczególnych województw.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

1. Promowanie ducha przedsiębiorczości: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko.

2. Inwestowanie w umiejętności: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności, takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, znajomość języków czy obsługi komputera, oraz programów mentorskich i programów dotyczących mobilności dla przedsiębiorców, a także nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach wyższych.

3. Rozwój środowiska biznesowego: W kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu.

4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną.

5. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.
Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące potrzeby społeczności.

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim. Selekcja obejmuje dwa etapy. Zgłoszenia do konkursu Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na poziomie krajowym. Znamienite jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2017 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Pretendenci do nagrody zobowiązani są przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) w formie elektronicznej w formacie dokumentu programu Word i PDF do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – do dnia 25 maja 2017 roku, na adres email: mpogodzinski@slaskie.pl oraz gospodarka@slaskie.pl

Zapraszamy również do odwiedzin strony internetowej Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju na której znajdują się aktualne informacje o Konkursie oraz do zapoznania się z polską wersją Podręcznika na 2016 rok.

Informacji o Konkursie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
Alina Plecińska
Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel: +48 (22) 273 85 03, email: alina.plecinska@mr.gov.pl

oraz

Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Marcin Pogodziński
tel. +48 (32) 77 40 002, e-mail: mpogodzinski@slaskie.plZobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie